Di chuyển que diêm chỉ một lần, hãy sửa lại công thức.

  

Làm thế nào để chơi trò chơi này

    Khi bạn bấm vào một que diêm, nó sẽ di chuyển đến phía dưới.
    Khi bạn nhấp vào đích, nó sẽ chuyển sang đó.
    Có 150 giai đoạn.