फक्त एकदा matchstick हलवा, सूत्र दुरुस्त करा.

  

हा खेळ कसे खेळायचे

    आपण matchstick क्लिक करता तेव्हा, ते तळाशी हलविला जाईल.
    आपण गंतव्य क्लिक करता तेव्हा, तो तेथे हलविला जाईल.
    150 पायऱ्या आहेत.