حرکت چوب کبریت تنها یک بار، لطفا فرمول را اصلاح کند.

  

چگونه به بازی این بازی

    هنگامی که شما یک چوب کبریت کلیک کنید، آن را به پایین حرکت می کند.
    هنگامی که شما به مقصد کلیک کنید، آن را به اینجا منتقل کنید.
    در فاصله 150 مرحله وجود دارد.