Di chuyển một que diêm chỉ một lần, hãy sửa lại công thức.

    Làm thế nào để chơi trò chơi này.
    Nếu bạn nhấp vào que diêm bạn muốn di chuyển, những que diêm sẽ di chuyển xuống.
    Và nếu bạn nhấp vào chỗ màu xanh đậm, một que diêm sẽ di chuyển.
    Có 150 giai đoạn.