ഒരിക്കൽ മാത്രം ഒരു matchstick നീക്കുക, സൂത്രവാക്യം ശരിയാക്കുക.

    എങ്ങനെ ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ.
    നിങ്ങൾ നീക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന matchstick ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, matchstick താഴേക്ക് നീക്കും.
    നിങ്ങൾ ഇരുണ്ട പച്ച സ്ഥലം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു matchstick നീക്കും.
    150 ഘട്ടം ഉണ്ട്.