حرکت یک چوب کبریت فقط یک بار، لطفا فرمول درست.

    چگونه به بازی این بازی.
    اگر شما در چوب کبریت می خواهید به حرکت کلیک کنید، چوب کبریت حرکت خواهد کرد.
    و اگر شما جای سبز تیره کلیک کنید، یک چوب کبریت حرکت خواهد کرد.
    در فاصله 150 مرحله وجود دارد.